THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN (ĐỢT 2)

KẾ HOẠCH HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN NĂM HỌC 2019 – 2020 (Đợt 2)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI (HỌC PHẦN THUỘC KHOA CNTT GIẢNG DẠY)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI (HỌC PHẦN THUỘC KHOA SƯ PHẠM GIẢNG DẠY)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI (HỌC PHẦN THUỘC KHOA KINH TẾ GIẢNG DẠY)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI (HỌC PHẦN THUỘC BỘ MÔN LLCT ÁP DỤNG TỪ 10/8/2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI (BỘ MÔN GDTC ĐỢT 2 ÁP DỤNG TỪ 10/8/2020)

KẾ HOẠCH HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN (ĐỢT 1)

KẾ HOẠCH HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN NĂM HỌC 2019 – 2020 (Đợt 1)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI (HỌC PHẦN THUỘC KHOA CNTT  – FILE CÓ 2 TRANG)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI (HỌC PHẦN THUỘC KHOA SƯ PHẠM GIẢNG DẠY)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI (HỌC PHẦN THUỘC BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIẢNG DẠY)