Bộ môn hệ thống thông tin

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 ThS. Trương Xuân Hạnh Trưởng Bộ môn 0983 029 077 kshanhtruong@yahoo.com
2 ThS. Triệu Vĩnh Viêm Phó Bộ môn 0943 859 909 tvviem@blu.edu.vn
3 ThS. Triệu Yến Yến 0919 000 775 tyyen@blu.edu.vn
4 ThS. Võ Ngọc Lợi 037 461 4988 vnloi35@gmail.com  
5 ThS. Trần Thị Ngọc Thảo 0948 499 489 tnthaoblu@gmail.com
6 ThS. Huỳnh Thị Mỹ Trâm 0859 499 755 tram.huynh36@gmail.com
7 CH. Trần Phước Nghĩa 0983 825 829 tpn_blu@yahoo.com.vn   
8 CN. Lâm Quang Trưởng 0913 686 549 l qtruong@blu.edu.vn