Bộ môn hệ thống thông tin

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 ThS. Trương Xuân Hạnh Trưởng Bộ môn 0983 029 077 txhanh@blu.edu.vn
2 ThS. Triệu Vĩnh Viêm Phó Bộ môn 0943 859 909 tvviem@blu.edu.vn
3 ThS. Triệu Yến Yến 0919 000 775 tyyen@blu.edu.vn
4 ThS. Võ Ngọc Lợi 037 461 4988 vnloi@blu.edu.vn
5 ThS. Trần Thị Ngọc Thảo 0948 499 489 ttnthao@blu.edu.vn
6 ThS. Huỳnh Thị Mỹ Trâm 0859 499 755 htmtram@blu.edu.vn
7 ThS. Trần Phước Nghĩa 0983 825 829 tpnghia@blu.edu.vn   
8 CN. Lâm Quang Trưởng 0913 686 549 l qtruong@blu.edu.vn