Bộ môn khoa học máy tính

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 ThS. Huỳnh Huy Tuấn Trưởng Bộ môn 0918 670 365 hhtuan@blu.edu.vn
2 ThS. Trần Khánh Luân P. Trưởng Bộ môn 0917 132 732 tkluan@blu.edu.vn 
3 TS. Ngô Đức Lưu 0913 610 007 ndluu@blu.edu.vn
4 ThS. Lê Quốc Bảo 0944 683 132 lqbao@blu.edu.vn
5 ThS. Hoàng Ngọc Hiển 0943 008 175 hnhien@blu.edu.vn 
6 ThS. Nguyễn Văn Trọng 0949 119 599 nvtrong@blu.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Hoàng Hôn 0907 557 166 nhhon@blu.edu.vn
8 KS. Tăng Phước Huy 0914 309 112 tphuy@blu.edu.vn
9 ThS. Hà Thị Phương Anh 0939 380 382 htpanh@blu.edu.vn
10 ThS. Tô Khánh Toàn 0949 983 252 tktoan@blu.edu.vn