Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin

– Tổ trưởng Công đoàn
    – Tổ phó Công đoàn
  • ThS. Hà Thị Phương Anh
  • Số điện thoại: 0939 380 382
  • Email: htpanh52@gmail.com