Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin

– Tổ trưởng Công đoàn

– Tổ phó Công đoàn

  • ThS. Hà Thị Phương Anh
  • Số điện thoại: 0939 380 382
  • Email: htpanh@blu.edu.vn