Lãnh đạo bộ môn

Bộ môn Hệ thống thông tin
Trưởng Bộ môn Phó trưởng Bộ môn
ThS. Trương Xuân Hạnh Ths. Triệu Vĩnh Viêm
Ảnh Liên hệ:
Email: kshanhtruong@yahoo.com
Điện thoại: 0983 029 077
Ảnh Liên hệ:
– Email: tvviem@blu.edu.vn
– Điện thoại: 0943 859 909
Bộ môn Khoa học máy tính
Trưởng Bộ môn Phó trưởng Bộ môn
ThS. Huỳnh Huy Tuấn Ths. Trần Khánh Luân
Ảnh Liên hệ:
Email: hhtuan@blu.edu.vn
Điện thoại: 0918 670 365
Ảnh Liên hệ:
– Email: tkluan@blu.edu.vn
– Điện thoại: 0917 132 732