Lãnh đạo khoa CNTT

TS. Ngô Đức Lưu – Trưởng khoa
Liên hệ:
– Email:  ndluu@blu.edu.vn – Điện thoại: 0913 610 007